O nás

Zavadzia Vám stavebná suť? Neviete ako sa jej bezproblémovo zbaviť?

0905 232 510
OBJEDNÁVKY A LOGISTIKA

Spoločnosť JZ - TRANS spol. s r.o. sa zameriáva na odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom kontajnerov a prepravu sypkých materiálov.


Koľko krát ste nás už oslovili?

NAŠE SLUŽBY
Suť

Pohodlná likvidácia odpadu

Nestrácajte čas a finančné prostriedy pri rekonštrukčných alebo búracích prácach! Prenajmite si kontajner na stavebnú suť alebo sypké materialy telefonicky alebo online cez objednávkový formulár a nebudete s postupom prác na nikom závislí.

Prenájom kontajnerov

Prenajímame reťazové kontajnery typu MULDE na sypké materiály a stavebnú suť v objemoch 5m3, 7m3 a 10m3.

Uskladnenie a likvidácia odpadu

Uskladňujeme a ďalej zabezpečujeme likvidáciu alebo zhodnotenie odpadového materiálu okrem nebezpečných materiálov.
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (PDF, 433kB)

Skladovateľné zmesi

Medzi zmesi, ktoré je u nás možné skladovať partia najmä:

 • Betón (17 01 01)
 • Tehly (17 01 02)
 • Zmes bet. tehál, obkladačiek, dlaždíc (17 01 07)
 • Drevo (stavebné rezivo) (17 02 01)
 • Bitúmenové zmesi iné (17 03 02)
 • Zemina a kamenivo (17 05 04)
 • Štrk zo železničného zvršku (17 05 08)
 • Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09 04)

Vylúčené zmesi

Nelikvidujeme a nevykonávame odvoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.). Patria sem najmä:

 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (15 01 10)
 • kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob (15 01 11)
 • Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy (15 02 02)
 • rozpúšťadlá (20 01 13)
 • kyseliny (20 01 14)
 • zásady (20 01 15)
 • fotochemické látky (20 01 17)
 • pesticídy (20 01 19)
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (20 01 21)
 • oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 (20 01 26)
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (20 01 27)
 • detergenty obsahujúce nebezpečné látky (20 01 29)
 • batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie (20 01 33)
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky (20 01 37)

Preprava sypkých materiálov

Realizujeme nákladnú prepravu vozidlami LIAZ 110.050 (do 8t) ramenový nosič, Tatra 815 (do 25t) sklapač.

Individuálna likvidácia

Nepotrebujete realizovať odvoz odpadu? Využite možnosť individuálnej likvidácie odpadu v našom areáli. Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na +421 905 232 510

Naša technika
Fiat Dcuato

Fiat Ducato

Liaz

Ramenový nosič Liaz 110.050

Tatra

Tatra 815